Αρχαία – Άγνωστο κείμενο: Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις 6, 3, 12