- διαγνωστικά τεστ για την κατάταξή του στο κατάλληλο τμήμα

 

- προσωπική επαφή για την αξιολόγηση της πορείας του και του έργου μας

 

- προγραμματισμός, έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και οργανωμένες επαναλήψεις

 

- ατομικός οδηγός μελέτης και καθοδήγηση του μαθητή σε προσωπικό επίπεδο

 

- βιβλία και αναλυτικές σημειώσεις σε έντυπη και ψηφιακή μορφή

 

- τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα

 

- φύλλα εργασίας και στο φροντιστήριο (άσκηση)

 

- σεμινάριο και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

 

- συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου

 

- τακτική συνεργασία με τους γονείς στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις ή όποτε κρίνεται σκόπιμο